Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsberättelse

Svenska regler anger att en sjukvårdsinrättning ska upprätta en s.k. patientsäkerhetsberättelse. Så här ser den ut för Carl von Linnékliniken för kalenderåret 2023.

Patientsäkerhetsberättelse för kalenderåret 2023

Verksamhet
Carl von Linné Kliniken (CvLK) bedriver utredning och behandling av infertilitet, med poliklinisk insemination och IVF-behandling (provrörsbefruktning).
Målet med säkerhetsarbetet är att hålla antalet vårdrelaterade skador och negativa läkemedelsreaktioner på ett minimum, att synliggöra patientsäkerheten för personalen men också att verka för ett gott bemötande av och säker informationsöverföring till dem som söker vård vid kliniken.

Regelverk och certifiering
Vi följer de grunddokument som reglerar patientsäkerhetsarbetet (SFS 2010:659, Patientsäkerhetslagen och SOSFS 2011:9, Ledningssystem för kvalitetsarbete). CvLK är certifierad enligt ISO 9001 och 14001 med årlig extern revision av Det Norske Veritas (DNV). Certifieringen innebär dokumentstyrda rutiner för arbetsmetoder samt rutin för rapportering av eventuella avvikelser i enlighet med ISO-standarden. Skriftliga instruktioner med beskrivning av symtom att rapportera ges till varje patient i samband med uttagande av ägg vid IVF.
CvLK följer också riktlinjer och råd utformade av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG).

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
All personal har ansvar att rapportera och dokumentera avvikelser. Klinikens IT-system har en funktion för registrering av avvikelser. Verksamhetschef granskar regelbundet listan med förslag och avvikelser.
Fasta rutiner finns för flertalet moment. Rutiner finns för uppföljning av laboratoriesvar och hantering av remisser. Genomgång av avvikelser respektive situationer som kan innebära risk för vårdrelaterad skada och korrigerande åtgärder görs på återkommande personalmöten under terminerna, samt vid formella uppstartsmöten som kliniken håller två ggr/år.
Avvikelser hanteras enligt principerna: 1) dokumentation, 2) utredning, 3) analys, 4) ev vidarerapportering, 5) ev ändring av gällande rutiner, och 6) utvärdering av åtgärd.

Åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
Vi följer rutinerna för avvikelserapportering enligt ISO-certifieringen. Avvikelser med avseende på patientsäkerhet och som har motiverat införandet av helt nya arbetssätt eller rutiner har inte rapporterats.

Samverkan för att förebygga vårdskador
Vid behov av extra hjälp eller tillsyn finns hjälp att få direkt. Kliniken har korta kommunikationsvägar där personal finns vägg i vägg.
I de fall remiss skickas till annan instans för brådskande fall ringer vi även för att säkerställa att den uppmärksammas och omhändertas direkt.

Sammanställning och analys
Eventuella klagomål eller synpunkter rapporteras in i vårt avvikelsesystem. Skulle det härigenom framkomma tecken till kvalitetsbrister påtalas det i samband med ISO-revision.

Samverkan med patienter och närstående
Kliniken deltar återkommande i KUPP-undersökningar. Spontana synpunkter meddelas också direkt via telefon och KIND, men ibland också som omdöme på t ex Google.
Eventuella klagomål eller synpunkter från exempelvis patienter, närstående, personal, myndigheter, föreningar och andra intresseorganisationer rapporteras i IT-systemet och överlämnas till verksamhetsansvarig för uppföljning.

Kvalitet, resultat och omvårdnad
Kliniken rapporterar löpande resultat och uppföljning samt allvarligare komplikationer till det nationella kvalitetsregistret Q-IVF. I denna uppföljning ingår även enkäter där patienter/par svarar på en rad frågor rörande bl.a. bemötande, tillgänglighet och upplevd vårdkvalitet. Liksom tidigare år har CvLK fått höga poäng på de ställda frågorna..

Informationssäkerhet
Datorer för journalföring finns på mottagningsrummen, på laboratoriet, på läkar- och sköterskeexpeditioner samt i receptionen. Personlig inloggning sker vid bruk och man loggar ut när man lämnar arbetsstationen. För kortare frånvaro kan dörrar låsas med kodlås på handtaget. På alla skärmar i rum där patienter vistas sitter sekretessfilter som gör att text bara kan läsas av den som sitter vid och rakt framför skärmen. Vissa handlingar finns i pappersform i säkerhetsskåp samt i låsta skåp i låsta utrymmen.
GDPR-säker digital kommunikation via Assently av vissa formulär används sedan 2019, och kliniken erbjuder också integritetssäker kommunikation via appen KIND.
För extern integritetspolicy, v g se  linne.se/integritetspolicy/

Tillsyn
Tillsynsmyndighet är Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). I maj 2022 gjordes rutinmässig inspektion av kliniken, vilken sker vartannat år.

Riskbedömning och utfall:

Mottagningen. Risken för patientskada vid öppenvårdsbesök är försumbar. Hiss finns i markplan till mottagningen utan några trappor. Hissdörrarna är av modern typ vilket utesluter risk för klämskador.

IVF-enheten. IVF-behandling innebär hormonstimulering av äggstockarna samt ultraljudsledd punktion via slidan för uttagande av ägg. Behandlingsrelaterade risker är få och ovanliga, och kan vara överstimuleringssyndrom (OHSS) som följd av äggstocksstimuleringen samt i än mer sällsynta fall blödning, torsion eller infektion efter punktionen. Samtliga läkare vid kliniken liksom övrig personal har mångårig vana med IVF-behandlingar vilket bidrar till låg risk för komplikationer.

Under 2023 gjordes 815 ägguttag på Carl von Linnékliniken.

OHSS. Risken för OHSS har i Sverige rapporterats vara enstaka % och kan till stor del förebyggas med individuell bedömning av hormondoser och noggrann monitorering samt dosanpassning under äggstocksstimuleringen. OHSS är numer oftast en följd av att det blivit en graviditet efter IVF med mer uttalat stimuleringssvar där reaktionen ändå inte har kunnat förutses, s k sent debuterande OHSS.
I stor omfattning tillämpas vid kliniken s k ”agonisttrigger”, som kan göras vid kort stimulering, med efterföljande totalfrys av embryon vilket närapå kan eliminera OHSS-risken.
Under året har tre fall av allvarligare OHSS inträffat. Två av dem var sent debuterande och ett fall berodde på misstolkad ultraljudsrapport från samarbetskollega på distans.

Blödning. Blödningskomplikation som kräver åtgärd efter uttag av ägg är mycket ovanligt, historiskt till under 1 %. Vid CvLK har inget fall med komplicerande blödning rapporterats under året.

Infektion. Infektion efter ägguttag är i sig ovanligt och förekommer fr a hos kvinnor med s k chokladcystor (endometrioscystor; endometriom) eller vätskefyllda äggledare (hydrosalpinx). Rutinmässigt ger vi profylax med antibiotika om riskfaktorer föreligger. Under 2023 har ett fall med behandlingskrävande infektion rapporterats. Personen i fråga hade inga riskfaktorer för infektion. Infektionen uppstod troligen i anslutning till en blodansamling som bildats i äggstocken timmarna efter ägguttag.

Torsion. Vid stimulering inför IVF förstoras äggstockarna och viss risk för torsion, att äggstocken vrider sig runt sin infästning, föreligger. Tillståndet måste i regel opereras. Ett fall av torsion har rapporterats under 2023.


Sammanfattning
Under kalenderåret 2023 har kliniken haft enstaka allvarligare avvikelser. Samtliga har enligt regelverket anmälts till IVO. Kliniken har under året reviderats av DNV och blivit re-certifierierad.

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Alla anställda har ansvar att ta emot synpunkter eller klagomål och att rapportera eventuella avvikelser. Verksamhetschef är ansvarig för att synpunkter och klagomål hanteras och att vi anpassar våra arbetssätt för att minimera risken för att vårdskador uppstår. Verksamhetschef ansvarar ytterst för att patientsäkerhetslagen följs och att säkerhetsberättelse blir upprättad.

Thomas Brodin