Integritetspolicy

Integritetspolicy för Carl von Linnékliniken

Uppdaterad och giltig fr o m 2020-08-28

Carl von Linnékliniken värnar om din personliga integritet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Carl von Linnékliniken. Vi vill genom denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi värdesätter din personliga integritet och ditt fortsatta förtroende.
Information om hur Carl von Linnékliniken behandlar personuppgifter om dig lämnas genom denna integritetspolicy. För dig som vårdtagare lämnas information också i samband med ditt första besök hos oss.
Vid frågor om Carl von Linnéklinikens integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du nedan under rubriken ”Kontaktuppgifter”.

Personuppgiftsansvarig

Carl von Linnékliniken är personuppgiftsansvarig för Carl von Linnéklinikens behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Kontaktuppgifter finner du nedan under stycket ”Kontaktuppgifter”.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vårdtagare

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna ge dig den vård som du sökt, såsom ditt namn, ditt personnummer, dina kontaktuppgifter, uppgifter i din medicinska journal och, i förekommande fall, din fakturaadress.
Informationen samlas in från folkbokföringsregistret (SPAR) och direkt från dig, t.ex. i samband med att du lämnar information inför och vid ditt besök eller tillhandahåller oss kopior av dina journaler. Informationen samlas också in direkt från det landstinget eller den region som du tillhör.

Företagsrepresentanter

Carl von Linnékliniken samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna kontakta dig i din egenskap av representant för ett företag eller en organisation, såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter, din befattning och i förekommande fall fakturauppgifter.
Informationen samlas i regel in direkt från det företag eller den organisation som du representerar, men också direkt från dig. Vid behov använder vi externa informationstjänster för att komplettera informationen.

Besökare av hemsidan

Carl von Linnékliniken samlar in (via Google Analytics) och behandlar personuppgifter om dig som besöker våra hemsidor (www.linne.se och www.äggfrys.se) i form av teknisk information, såsom IP-adress och enhetsinformation, som behövs för att vi ska kunna analysera användningen av och utveckla våra hemsidor. Personuppgifterna samlas in i samband med att du besöker vår hemsida.

Rekrytering

Carl von Linnékliniken samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna rekrytera relevant och kvalificerad personal, såsom namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och CV.
Informationen samlas in direkt från dig i samband med att du söker en tjänst hos oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka uppgifter vi samlar in, för vilka ändamål och vilken laglig grund respektive behandling stödjer sig på framgår av tabellerna nedan.

Vårdtagare

Kategorier av personuppgifter ÄndamålLaglig grund
Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter
Fakturaadress
Uppgifter om hälsa och andra medicinska bakgrundsdata
För att vi ska kunna hålla kontakten med dig och tillhandahålla de vårdtjänster som du sökt. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet med dig och administrera relationen med dig.

Behandlingen är nödvändig för tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter
Uppgifter om hälsa och andra medicinska bakgrundsdata
För att uppfylla författningsreglerade krav, t.ex. krav enligt patientdatalagen, säkerhetskrav och bokföringskravBehandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Behandlingen är nödvändig för tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter
För att möjliggöra och kundanalyserBehandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla vår verksamhet.

Företagsrepresentanter

Kategorier av personuppgifterÄndamålLaglig grund
Namn
Kontaktuppgifter
Befattning
Fakturauppgifter
För att kunna hålla kontakten med dig i din egenskap av representant för ett företag eller en organisation som utför tjänster åt eller samarbetar med Carl von Linnékliniken.Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med företaget eller organisationen som du representerar.
Namn
Kontaktuppgifter
Befattning
För att uppfylla författningsreglerade krav, t.ex. säkerhetskrav och bokföringskrav.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
Namn
Kontaktuppgifter
Befattning
Möjliggöra marknadsföring och marknadsanalyserBehandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att marknadsföra och utveckla verksamheten.

Besökare av våra hemsidor

Kategorier av personuppgifter ÄndamålLaglig grund
Teknisk information (IP-adress, enhetsinformation osv)För att kunna utveckla våra hemsidor.Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att förbättra, förenkla och utveckla våra hemsidor.

Rekrytering

Kategorier av personuppgifterÄndamålLaglig grund
Namn
Kontaktuppgifter
CV
Andra uppgifter som du väljer att lämna till oss
För att kunna rekrytera relevant och kvalificerad personal.Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att rekrytera relevant och kvalificerad personal.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att vara säkra på att du är du och för att kunna ge en säker och god vård. För leverantörer och samarbetspartners behöver dina uppgifter för att fullgöra överenskomna avtal.
Dina personuppgifter kommer inte att lagras under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifter sparas också den tid vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag, eller så länge det krävs för att bevaka våra rättsliga intressen.
Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret till vilken informationen hörde avslutades.
Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid vi bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget eller organisationen. Radering sker när vi får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller när en företagsrepresentant så begär.

Överföring av personuppgifter till tredje part och tredje land

Carl von Linnékliniken lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer när detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden mot dig och samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte säljas till tredje part i marknadsföringssyfte. Av nedanstående tabell framgår i vilka situationer dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

Tredje partAnledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Leverantörer av molntjänstCarl von Linnékliniken lagrar viss information i molntjänster, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av sådana molntjänster.
MyndigheterCarl von Linnékliniken kan komma att överlämna personuppgifter till myndigheter om så krävs för att uppfylla våra lagenliga skyldigheter.
Andra vårdgivareCarl von Linnékliniken kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra vårdgivare, t.ex. när andra vårdgivare är delaktiga i din behandling. Sådana aktörer lyder naturligtvis under samma lagar och regler som alla aktörer inom hälso- och sjukvården.
Leverantörer och samarbetspartnersCarl von Linnékliniken kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer av vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för oss.

Carl von Linnékliniken strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Carl von Linnékliniken överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Carl von Linnékliniken att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Carl von Linnékliniken använder leverantörer av programvara (t.ex. Google och Dropbox Business) med servrar i USA. Genom vår användning av dessa leverantörers tjänster och programvaror kan dina personuppgifter komma att överföras till USA. De personuppgifter som vi samlar in om dig genom din användning av Carl von Linnéklinikens webbplatser kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. Carl von Linnékliniken har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom att teckna EU-kommissionens standardavtalsklausuler med leverantörerna. Mer information om standardavtalsklausulerna och andra skyddsåtgärder finns på Datainspektionens hemsida.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag

Under förutsättning att Carl von Linnékliniken är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Begäran om att få ta del av sådan information ska vara skriftlig och skickas till Carl von Linnékliniken på den adress som anges nedan under rubriken ”Kontaktuppgifter”.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt till rättelse, komplettering och radering

Carl von Linnékliniken kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Vi är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Rätt till begränsning av behandling och rätt att göra invändningar

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig) samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger.

Klagomål

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer då att göra vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är mycket viktig för oss och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt. Om vi trots detta, enligt din mening, inte lyckas med detta, har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Kontakta Carl von Linnékliniken om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill nyttja dina rättigheter.

Carl von Linnékliniken HB
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

e-postadress: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRhdGFza3lkZHNvbWJ1ZEBsaW5uZS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5kYXRhc2t5ZGRzb21idWRAbGlubmUuc2U8L2E+
telefonnummer: 018-55 00 44

Ändringar

Carl von Linnékliniken har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Carl von Linnékliniken att publicera den justerade integritetspolicyn på www.linne.se med information om när ändringarna träder ikraft samt i övrigt på lämpligt sätt informera vårdtagare och samarbetspartners.